Jesteś tutaj:

Rusza rekrutacja do projektu „CIS przepustką do godnego życia”

Czytaj więcej o: Rusza rekrutacja do projektu „CIS przepustką do godnego życia”

Rusza rekrutacja do projektu „CIS przepustką do godnego życia” realizowanego w ramach:

Osi Priorytetowej nr 9 Włączenie społeczne

Działania nr 9.1 Aktywna integracja

Poddziałania nr 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne. W ramach projektu realizowane będą różne formy aktywizacji społeczno-zawodowej wynikające z indywidualnej diagnozy potrzeb oraz opracowanej indywidualnej ścieżki udziału w projekcie – ścieżki reintegracji, w tym wsparcie o charakterze społecznym i zawodowym takie jak:

Czytaj więcej „Rusza rekrutacja do projektu „CIS przepustką do godnego życia””

Informacja o unieważnieniu postępowań w sprawie wyłonienia specjalistów

Czytaj więcej o: Informacja o unieważnieniu postępowań w sprawie wyłonienia specjalistów

 Informacja o  unieważnieniu postępowań    w sprawie wyłonienia specjalistów:

 1. Doradcę zawodowego
 2. Pracownika socjalnego
 3. Psychologa

W związku z realizacją projektu pn. „CIS przepustką do godnego życia”  nr umowy: RPDS.09.01.01-02-0014/19-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne, 

Czytaj więcej „Informacja o unieważnieniu postępowań w sprawie wyłonienia specjalistów”

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2020/CIS/9.1.1 – PSYCHOLOG

Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2020/CIS/9.1.1 – PSYCHOLOG

ZAPYTANIE OFERTOWE  NR 3/2020/CIS/9.1.1

 1. ZAMAWIAJĄCY :

Fundacja im. Św. Krzysztofa we Lwówku Śląskim; 59-600 Lwówek Śląski;                           ul. Kościelna 27

 1. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA:
 2. Strona internetowa projektu „CIS przepustką do godnego życia” Fundacji Św. Krzysztofa: swkrzysztofa.pl
 3.  Partnera projektu LGD Partnerstwo Izerskie:  lgdpartnerstwoizerskie.pl
 4. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT:

W związku z realizacją projektu pn. „CIS przepustką do godnego życia”  nr umowy: RPDS.09.01.01-02-0014/19-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne.

Czytaj więcej „ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2020/CIS/9.1.1 – PSYCHOLOG”

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2020/CIS/9.1.1 – PRACOWNIK SOCJALNY

Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2020/CIS/9.1.1 – PRACOWNIK SOCJALNY

ZAPYTANIE OFERTOWE  NR 2/2020/CIS/9.1.1

 1. ZAMAWIAJĄCY :

Fundacja im. Św. Krzysztofa we Lwówku Śląskim; 59-600 Lwówek Śląski;                           ul. Kościelna 27

 1. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA:
 2. Strona internetowa projektu „CIS przepustką do godnego życia” Fundacji Św. Krzysztofa: swkrzysztofa.pl
 3.  Partnera projektu LGD Partnerstwo Izerskie:  lgdpartnerstwoizerskie.pl
 4. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT:

W związku z realizacją projektu pn. „CIS przepustką do godnego życia”  nr umowy: RPDS.09.01.01-02-0014/19-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne.

 1. Zamówienie zostanie udzielone zgodnie z zasadą rozeznania rynku.
 2. Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym zgodnie z art.3, do stosowania ustawy PZP.
 3. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 50 000,00 złotych netto, bez podatku od towarów i usług (VAT).
Czytaj więcej „ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2020/CIS/9.1.1 – PRACOWNIK SOCJALNY”

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2020/CIS/9.1.1 – DORADCA ZAWODOWY

Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2020/CIS/9.1.1 – DORADCA ZAWODOWY

ZAPYTANIE OFERTOWE  NR 1/2020/CIS/9.1.1

 1. ZAMAWIAJĄCY :

Fundacja im. Św. Krzysztofa we Lwówku Śląskim; 59-600 Lwówek Śląski;                           ul. Kościelna 27

 1. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA:
 2. Strona internetowa projektu „CIS przepustką do godnego życia” Fundacji Św. Krzysztofa: swkrzysztofa.pl
 3.  Partnera projektu LGD Partnerstwo Izerskie:  lgdpartnerstwoizerskie.pl
 4. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT:

W związku z realizacją projektu pn. „CIS przepustką do godnego życia”  nr umowy: RPDS.09.01.01-02-0014/19-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne.

 1. Zamówienie zostanie udzielone zgodnie z zasadą rozeznania rynku.
 2. Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym zgodnie z art.3, do stosowania ustawy PZP.
 3. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 50 000,00 złotych netto, bez podatku od towarów i usług (VAT).
Czytaj więcej „ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2020/CIS/9.1.1 – DORADCA ZAWODOWY”

„CIS PRZEPUSTKĄ DO GODNEGO ŻYCIA”

Czytaj więcej o: „CIS PRZEPUSTKĄ DO GODNEGO ŻYCIA”

Fundacja im. Św. Krzysztofa we Lwówku Śląskim
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie w Uboczu
realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa pt.:
„CIS PRZEPUSTKĄ DO GODNEGO ŻYCIA”
realizowanego w ramach:
Osi Priorytetowej nr 9 Włączenie społeczne
Działania nr 9.1 Aktywna integracja
Poddziałania nr 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne.
Cel projektu:
Poprawa dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej poprzez utworzenie
Centrum Integracji Społecznej w Lwówku Śląskim,
oraz realizacja
programu reintegracji społecznej i zawodowej dla 60 mieszkańców powiatu lwóweckiego
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
w okresie od 01.06.2020 r. do 31.12.2021 r.
Całkowita wartość projektu – 873 528,75 zł
Kwota dofinansowania: 822 638,75 zł


W ramach projektu realizowane będą różne formy aktywizacji społeczno-zawodowej wynikające z
indywidualnej diagnozy potrzeb oraz opracowanej indywidualnej ścieżki udziału w projekcie – ścieżki
reintegracji, w tym wsparcie o charakterze społecznym i zawodowym takie jak:
Aktywizacja społeczna w formie:
– Grupowych zajęć motywująco-integrujących;
– Warsztaty kompetencji społecznych;
– Udziału w wydarzeniach o charakterze rekreacyjno-kulturalnym.
Aktywizacja zawodowa
– Indywidualne doradztwo zawodowe
– Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji:

 • Kurs opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi;
 • Kurs profesjonalnego sprzątania;
 • Kurs ogrodnictwa i utrzymania terenów zielonych;
 • Kurs pracownika budowlanego;
 • Kurs opiekuna dzieci do lat 3;
 • Kurs florystyczny;
 • Kurs kucharski I st.;
 • Kurs przemysłowego spawania tworzyw sztucznych.
  Udział w projekcie jest bezpłatny, Fundacja im. Św. Krzysztofa we Lwówku Śląskim w ramach projektu zapewnia:
 • opiekę nad dziećmi,
 • zwrot kosztów dojazdu lub organizację dowozu na zajęcia,
 • catering podczas warsztatów i szkoleń,
 • codzienne obiady,
 • świadczenie integracyjne.
  Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które spełniają łącznie niżej wymienione kryteria:
  – osoby zamieszkałe na terenie Powiatu Lwóweckiego
  – osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego.
  Preferowani kandydaci:
  – osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego
  – Osoby niepełnosprawne
  – osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
  – osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych
  Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z biurem Projektu przy ul. Nowy Świat 2 we Lwówku Śląskim, telefon: 604 578 778, 608 657 214
  lub z biurem Partnera Projektu Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie w Uboczu, Ubocze 300, tel. 605 898 971.


  Koordynator Projektu
  Bożena Pawłowicz

  Prezes Fundacji im. Św. Krzysztofa we Lwówku Śląskim
  ks. dr Krzysztof Kiełbowicz

Do góry