Jesteś tutaj:

„CIS PRZEPUSTKĄ DO GODNEGO ŻYCIA”

Czytaj więcej o: „CIS PRZEPUSTKĄ DO GODNEGO ŻYCIA”

Fundacja im. Św. Krzysztofa we Lwówku Śląskim
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie w Uboczu
realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa pt.:
„CIS PRZEPUSTKĄ DO GODNEGO ŻYCIA”
realizowanego w ramach:
Osi Priorytetowej nr 9 Włączenie społeczne
Działania nr 9.1 Aktywna integracja
Poddziałania nr 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne.
Cel projektu:
Poprawa dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej poprzez utworzenie
Centrum Integracji Społecznej w Lwówku Śląskim,
oraz realizacja
programu reintegracji społecznej i zawodowej dla 60 mieszkańców powiatu lwóweckiego
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
w okresie od 01.06.2020 r. do 31.12.2021 r.
Całkowita wartość projektu – 873 528,75 zł
Kwota dofinansowania: 822 638,75 zł


W ramach projektu realizowane będą różne formy aktywizacji społeczno-zawodowej wynikające z
indywidualnej diagnozy potrzeb oraz opracowanej indywidualnej ścieżki udziału w projekcie – ścieżki
reintegracji, w tym wsparcie o charakterze społecznym i zawodowym takie jak:
Aktywizacja społeczna w formie:
– Grupowych zajęć motywująco-integrujących;
– Warsztaty kompetencji społecznych;
– Udziału w wydarzeniach o charakterze rekreacyjno-kulturalnym.
Aktywizacja zawodowa
– Indywidualne doradztwo zawodowe
– Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji:

 • Kurs opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi;
 • Kurs profesjonalnego sprzątania;
 • Kurs ogrodnictwa i utrzymania terenów zielonych;
 • Kurs pracownika budowlanego;
 • Kurs opiekuna dzieci do lat 3;
 • Kurs florystyczny;
 • Kurs kucharski I st.;
 • Kurs przemysłowego spawania tworzyw sztucznych.
  Udział w projekcie jest bezpłatny, Fundacja im. Św. Krzysztofa we Lwówku Śląskim w ramach projektu zapewnia:
 • opiekę nad dziećmi,
 • zwrot kosztów dojazdu lub organizację dowozu na zajęcia,
 • catering podczas warsztatów i szkoleń,
 • codzienne obiady,
 • świadczenie integracyjne.
  Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które spełniają łącznie niżej wymienione kryteria:
  – osoby zamieszkałe na terenie Powiatu Lwóweckiego
  – osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego.
  Preferowani kandydaci:
  – osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego
  – Osoby niepełnosprawne
  – osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
  – osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych
  Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z biurem Projektu przy ul. Nowy Świat 2 we Lwówku Śląskim, telefon: 604 578 778, 608 657 214
  lub z biurem Partnera Projektu Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie w Uboczu, Ubocze 300, tel. 605 898 971.


  Koordynator Projektu
  Bożena Pawłowicz

  Prezes Fundacji im. Św. Krzysztofa we Lwówku Śląskim
  ks. dr Krzysztof Kiełbowicz

Do góry