ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2020/CIS/9.1.1 – PSYCHOLOG

Powiększ obraz

ZAPYTANIE OFERTOWE  NR 3/2020/CIS/9.1.1

 1. ZAMAWIAJĄCY :

Fundacja im. Św. Krzysztofa we Lwówku Śląskim; 59-600 Lwówek Śląski;                           ul. Kościelna 27

 1. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA:
 2. Strona internetowa projektu „CIS przepustką do godnego życia” Fundacji Św. Krzysztofa: swkrzysztofa.pl
 3.  Partnera projektu LGD Partnerstwo Izerskie:  lgdpartnerstwoizerskie.pl
 4. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT:

W związku z realizacją projektu pn. „CIS przepustką do godnego życia”  nr umowy: RPDS.09.01.01-02-0014/19-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne.

 1. Zamówienie zostanie udzielone zgodnie z zasadą rozeznania rynku.
 2. Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym zgodnie z art.3, do stosowania ustawy PZP.
 3. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 50 000,00 złotych netto, bez podatku od towarów i usług (VAT).

III.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

 • Nazwa i kod przedmiotu zamówienia wg  Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Kod CPVNazwa przedmiotu zamówienia wg CPV
85121270-6Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

Przedmiotem zamówienia jest :

Świadczenie usług indywidualnego i grupowego poradnictwa w zakresie psychologii na potrzeby realizacji projektu pt. „CIS przepustką do godnego życia” zgodnie ze specyfikacją przedstawioną poniżej.

Grupą docelową (GD)  jest 60 osób (35 kobiet  oraz 25 mężczyzn ) w tym: 15 osób (8 kobiet  i  7 mężczyzn  z  niepełnosprawnościami )  w wieku 18 – 64 lat,  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym długotrwale bezrobotne oraz bierne zawodowo.

IV. SPECYFIKACJA

 1. Część I. Usługi poradnictwa psychologicznego   obejmują:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie usług poradnictwa w zakresie diagnozy skali problematyki związanej z zagadnieniami niedostosowania społecznego zapobiegania im, realizacji działań profilaktycznych, tworzenia programów profilaktycznych, w formie:

Część I.  Indywidualnych zajęć dla 60 uczestników projektu  240 godz. w dwóch edycjach:

 • Identyfikacja potrzeb uczestników projektu (UP) przez opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (IŚR).

Psycholog/terapeuta – w toku indywidualnych spotkań – zidentyfikuje główne potrzeby UP przez pryzmat ich zasobów (wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie, predyspozycje) i deficytów –  bilans osobowości, zdiagnozuje umiejętności, możliwości, cechy charakteru, zdolności, potrzeby             i pragnienia. Na tej podstawie dla każdego z 60 UP stworzony zostanie profil UP w formie Karty określającej osobowość, cel zawodowy, działania i formy pomocy zgodnie z potrzebami UP           i adekwatną strategię ich wdrażania oraz wyznaczający zadania do samodzielnej realizacji. Terapeuta/psycholog, we współpracy z pracownikiem socjalnym i doradcą zawodowym opracuje poszczególne działania w ramach Indywidualnej Ścieżki Reintegracji dla każdego uczestnika projektu w wymiarze  i okresach:

 1. 4 godz./UP  – 24 os. w okresie od 23.11.2020 do 28.12.2020 – 96 godz.I edycja,
  1. 4 godz./UP – 36 os. w okresie 01.05.2021 do 11.06. 2021 – 144 godz. – II edycja,

Indywidualna Ścieżka  Reintegracji powinna zawierać w szczególności:

 1. działania możliwe do zastosowania w ramach pomocy określonej w projekcie;
 2.  działania planowane do samodzielnej realizacji w celu poszukiwania pracy;
 3.  planowane terminy realizacji poszczególnych działań;
 4.  formy, planowaną liczbę i terminy kontaktów z  psychologiem/terapeutą,
 5.  termin i warunki zakończenia realizacji IŚR.            

Część II. Zajęcia grupowe:

 1. W ramach zajęć grupowych Wykonawca przeprowadzi cykl spotkań o charakterze motywująco-integrującym w wymiarze 92 godz. w dwóch edycjach, wg. zaproponowanego autorskiego programu.
  1. 46 godzin zajęć motywująco- integrujących dla grupy 24 osób w okresie styczeń/luty 2021

                  – I edycja

 • 46 godzin zajęć  motywująco – integrujących dla grupy 36 osób w okresie czerwiec/lipiec

                   2021 – II edycja.

Autorski program grupowych zajęć motywująco- integrujących powinien m.in. zawierać następujące elementy pracy terapeutycznej z zakresu:

– dokonywania bilansu własnych umiejętności, zainteresowań, wartości i celów oraz planowania           i  efektywnego działania w oparciu o piramidę wartości,

 – ograniczania dysfunkcji.

Jedna jednostka poradnictwa indywidualnego (1 godz.) oznacza 1 godzinę zegarową świadczenia usług psychologicznych. Jedna jednostka poradnictwa grupowego oznacza jedną godzinę lekcyjną tj. 45 min. Zajęcia realizowane będą w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego, na terenie Centrum Integracji Społecznej we Lwówku Śląskim.

V.OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU.

 1. psychologa/terapeuty powinna posiadać wszelkie niezbędne uprawnienia wynikające m.in. z przepisów ustawy o zawodzie psychologa  i samorządzie  zawodowym  psychologów z 2001r. lub posiadać ukończone Studia (podyplomowe/zawodowe, lub certyfikaty/zaświadczenia w zakresie psychoterapii lub socjoterapii i co najmniej roczne doświadczenie w zawodzie psycholog/terapeuta.
 • O  udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykonają przedmiot zamówienia  i posiadają:
  • wykształcenie wyższe kierunkowe psychologiczne albo ukończone odpowiednie studia podyplomowe/zawodowe   lub   certyfikaty/zaświadczenia/ w zakresie psychoterapii i socjoterapii i co najmniej  roczne  doświadczenie    w zawodzie  psycholog   (kserokopie/skany    dokumentów potwierdzających  wykształcenie certyfikaty/dyplomy/świadectwa   (potwierdzone    za zgodność z oryginałem przez  Oferenta
  • Wykonawca /osoba  wskazana  wyżej  zobowiązana  jest wraz z ofertą przedłożyć

 Zamawiającemu  właściwe dokumenty  potwierdzające  spełnienie  tego  warunku (m.in. życiorys  zawodowy, świadectwa pracy, referencje, kopie umów o pracę /umów cywilno-    prawnych, wpis  do KRS /CEIDG  potwierdzające   usługi)

 • Wykonawca powinien posiadać  niezbędne uprawnienia i zasoby do niezakłóconej    realizacji przedmiotu zamówienia , w szczególności  niezbędne  środki  techniczno –

        organizacyjne,  doświadczenie, kwalifikacje oraz potencjał osobowy i finansowy. 

 • W przypadku Wykonawców nierealizujących zamówienia osobiście lecz dysponujących osobami, które będą prowadziły  usługi poradnictwa, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia co najmniej 1 osoby posiadającej ww. wykształcenie i doświadczenie. W przypadku wskazania w ofercie więcej niż 1 osoby, która będzie prowadziła indywidualne usługi poradnictwa, każda ze wskazanych osób musi spełniać warunek posiadania wykształcenia i doświadczenia wskazanego w zapytaniu ofertowym. W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który wskazał więcej niż 1 osobę, indywidualne poradnictwo będzie mogło być prowadzone przez wszystkie osoby wskazane w ofercie, pod warunkiem spełnienia przez te osoby warunku posiadania wykształcenia i doświadczenia wskazanego w zapytaniu ofertowym. W razie wystąpienia konieczności dokonania zmiany osoby wskazanej w ofercie w okresie realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia osoby posiadającej co najmniej takie wykształcenie i doświadczenie jak zmieniana osoba, wskazana w ofercie wybranej przez Zamawiającego, złożonej przez Wykonawcę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

     Oferent zobowiązany  jest w szczególności   do :

 1. Wykonania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wysokich standardów jakościowych,       w sposób  zapewniający osiągnięcie zamierzonych celów, zgodnie z  ustalonym harmonogramem, tj. zgodnie z ustalonymi terminami  realizacji poszczególnych usług określonych   w   specyfikacji.
  1. Udział w spotkaniach, w miejscu  i terminach wskazanych przez Zamawiającego.
  1. Realizacja zamówienia  w oparciu o wytyczne  przekazane przez zamawiającego oraz prowadzenia dokumentacji realizacji umowy na wzorach zaakceptowanych przez Zamawiającego.
  1. Wykonawca usług poradnictwa zobowiązuje się w toku  realizacji umowy  do bezwzględnego  przestrzegania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zamieszczonymi na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej pod adresem: www.rpo.dwup.pl;
  1. Wykonawca usług poradnictwa psychologicznego jest odpowiedzialny za przygotowanie materiałówdydaktycznych dla każdego uczestnika spotkania/zajęć grupowych w wersji  elektronicznej  (m.in.: ćwiczenia, skrypty). Oczekuje się dostosowania materiałów pod kątem ich elementarnej dostępności dla osób z niepełnosprawnością np. w oparciu o „Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020” dostępne https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans
  1. Wykonawca odpowiada również za poprawne dokumentowanie realizacji usługi.
 2. W przypadku konsultacji indywidualnych/trójstronnych w postaci:

 A – przedstawiania uzupełnionych i opatrzonych wymaganymi podpisami indywidualnych kart

usług, w której będzie opisany przebieg każdej godziny indywidualnej konsultacji, wnioski z konsultacji oraz ew. rekomendacje co do dalszego procesu, wzór karty usług wraz z protokołem odbioru usługi jest podstawą rozliczenia i będzie stanowić załącznik do umowy;

B – zbiorczej miesięcznej karty pracy przedstawiającej ilość godzin przepracowanych w danym dniu miesiąca wraz z nazwiskami uczestników, datami i godzinami odbytych konsultacji, przedmiotowa karta wraz z protokołem odbioru usługi jest podstawą rozliczenia i będzie stanowić załącznik do umowy.

CIndywidualnej ścieżki reintegracji (IŚR) – wypełnionej po konsultacji z doradcą zawodowym  i pracownikiem socjalnym dla każdego uczestnika projektu.

 • W przypadku realizacji zajęć grupowych w postaci:

A – przedstawiania kompletnych i podpisanych list obecności uczestników na zajęciach, z każdego dnia zajęć.

          B – Harmonogramu i Dziennika zajęć z potwierdzeniem godzin i liczby uczestników.

       Ccała tworzona dokumentacja będzie oznakowana zgodnie z wytycznymi/wzorami

         przekazanymi przez Zamawiającego .

 • Podstawę  zapłaty wynagrodzenia będzie stanowiła faktura VAT/ rachunek/  wystawiona przez Wykonawcę  za liczbę godzin  wraz z protokołem, miesięczną  karta pracy, kartami porad indywidualnych, sporządzonymi IŚR  oraz list obecności/harmonogramów/dzienników zajęć  w  przypadku  zajęć grupowych, zrealizowanych w danym okresie rozliczeniowym. Ostateczna liczba godzin konsultacji  z uczestnikami projektu oraz liczba  zrealizowanych godzin w ramach zajęć grupowych, a tym samym  ostateczna wysokość wynagrodzenia  do zapłaty uzależniona będzie od liczby faktycznie zrealizowanych i właściwie udokumentowanych  przez  Wykonawcę godzin pracy.

VII. NADZÓR  PROWADZONY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO .

 1.  Zamawiający zastrzega sobie prawo  do dokonania niezapowiedzianej kontroli  postępów podczas  realizacji zamówienia.
 2. W przypadku  powtarzającego się  nie wywiązywania z zapisów umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo  do natychmiastowego  rozwiązania umowy z określeniem  winy Wykonawcy.

VIII.  SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY.

 1. Ofertę  można składać  wyłącznie na formularzu,  którego wzór stanowi załącznik nr 1  do

niniejszego  zapytania ofertowego.

2.  Cena powinna  obejmować wszystkie   koszty związane z wykonaniem zamówienia tzn. powinna  zawierać  podatek VAT  lub inne podatki, składki ubezpieczeniowe ( w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,)  a także  wszelkie koszty zakwaterowania, wyżywienia i dojazdu do miejsca  wykonania zamówienia.

 •  Cena  w  ofercie powinna być  podana    cyfrowo.
  • Oferta powinna zawierać :

A –  kserokopie dyplomu, /świadectwa ukończenia właściwych studiów wyższych, certyfikaty/

B – wypełnione i podpisane załączniki ,

C – kserokopie stosownych dokumentów  potwierdzających (np. referencje, zaświadczenia)

Wszystkie dokumenty powinny być  podpisane za zgodność z oryginałem  przez Oferenta.

 • W przypadku  braku  dokumentów  potwierdzających  spełnienie kryteriów  koniecznych  oferta zostanie odrzucone ze względów formalnych.
  • Oferta  powinna być  sporządzona  w języku polskim, na komputerze  lub odręcznie drukowanymi  literami niebieskim lub granatowym kolorem. Oferta powinna zawierać  datę sporządzenia oraz czytelny podpis  Oferenta   lub  osobę upoważnioną przez Oferenta, zgodnie z formą reprezentacji  określoną w rejestrze  lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej (obowiązkowe dołączenie  upoważnienia/pełnomocnictwa  do podpisania dokumentów.)  W celu  potwierdzenia sposobu reprezentacji  wykonawcy aktualny odpis  z KRS, bądź aktualną  informację z CEIDG  – nie starsze  niż 3 miesiące  licząc od terminu na składanie ofert.
  •  Oferta wraz  z załącznikami  powinna być  złożona w formie papierowej. Dopuszcza się złożenie oferty wraz  załącznikami  przy użyciu  środków komunikacji  elektronicznej ( pliku scanu  wydruku oferty).
  • W celu potwierdzenia  spełnienia  warunku udziału w postepowaniu   Wykonawcy muszą złożyć  wraz z ofertą;  Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych  sporządzone zgodnie z załącznikiem  nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
  • Wykonawca składając ofertę  lub osoba przez niego  wskazana jako posiadająca  zdolność realizacji zamówienia  zobowiązuje się pozostawać w dyspozycyjności   w wyznaczonych przez Zamawiającego terminach .
  • Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert.
  •  Zamawiający  dopuszcza składanie oferty  w odniesieniu do jednej lub wszystkich część   zamówienia. Maksymalna   liczbą części zamówienia,  na które może zostać udzielne zamówienie  jednemu Wykonawcy :   słownie trzy.
  •  Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego  sposobu   przygotowania ofert  jest równoznaczne z jej  odrzuceniem, ze względu na  niespełnienie wymogów formalnych.

IX. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

X. KRYTERIUM OCENY OFERT, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TEGO KRYTERIUM ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

Nazwa Waga kryterium – ilość punktów

1. Kryterium 60% cena:

  Cena (brutto) powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i

  obciążeniami.  Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:

    C = (Cmin /C0) x 60

   gdzie:

    C – liczba punktów przyznana danej ofercie,

    Cmin – najniższa cena (cena za 1 mc świadczenia usług brutto ) spośród ważnych ofert,

     C0 – cena obliczona badanej oferty.

     Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 60.

 • Kryterium 40 % doświadczenie:

Przez doświadczenie Wykonawcy rozumie się łączną liczbę zrealizowanych godzin  usług poradnictwa indywidualnego i/lub grupowego. Wykonawca zobowiązany jest wraz ofertą przedłożyć    Zamawiającemu właściwe dokumenty potwierdzające spełnienie tego warunku (m.in. referencje  świadectwa pracy itp.).

 Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium doświadczenie wynosi 40.

   Punkty przyznawane za kryterium doświadczenie:

 • 40 punktów – udokumentowane doświadczenie w wymiarze powyżej 300 godz.  w realizacji poradnictwa.
 • 30 punktów – udokumentowane doświadczenie w wymiarze 150  – 300 godz.   w realizacji poradnictwa .
 • 20 punktów – udokumentowane doświadczenie w wymiarze do 150 godz.  w realizacji poradnictwa .

Punkty z kryterium doświadczenie zostaną  obliczone wg. poniższego wzoru :

                                                                             Liczba godz. doświadczenia zawodowego w zakresie poradnictwa

.Ilość punktów ==       ————–—————————————————————————— x 40

                                                             Maksymalna  liczba godz. doświadczenia zawodowego  w zakresie poradnictwa

Liczba przyznanych punktów  będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

Lp.Nazwa kryteriumWaga kryterium(w %)
1.Cena60%
2.Doświadczenie osoby realizującej zamówienie40%

W trakcie oceny zamówienia rozpatrywanym i ocenionym ofertom zostaną przyznane  punkty , oddzielnie  dla każdego kryterium. Zamawiający dokona oceny ofert  przyznając punkty w ramach  poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1%=1 punkt.

4.   Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów  zostanie uznana za najkorzystniejszą.

5. W przypadku uzyskania przez Oferentów  takiej samej liczby punktów  decyduje najniższa cena i doświadczenie  pracy w projektach unijnych.

6. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie  po rozstrzygnięciu  wszystkie osoby , które złożyły oferty  poprzez upublicznienie wyników   na  stronie internetowej  na Lidera projektu:  swkrzysztofa.pl oraz Partnera Projektu:  lgdpartnerstwoizerskie.pl

XI.  WYKLUCZENIE Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU .

1. Wykonawcy, którzy nie spełniają określonych warunków udziału w postępowaniu, tj.  nie posiadają uprawnień  do wykonywania  określonej działalności, nie posiadają niezbędnej wiedzy  i doświadczenia, bądź  znajdują się  w sytuacji  ekonomicznej i finansowej  mogącej budzić poważne  wątpliwości  co prawidłowego wykonania  zamówienia. W przypadku nie wykazania  spełnienia powyższego warunku  na wezwanie i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego – Zamawiający odstąpi od zawarcia umowy z Wykonawcą.

2. Zamówienie nie może być udzielane  podmiotom powiązanym z beneficjentem osobowo  lub kapitałowo( z wyłączeniem zamówień sektorowych oraz zamówień  określnych w podrozdziale 6.5 pkt.8 lit .g lub h Wytycznych  w  zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego  Funduszu Społecznego  oraz Funduszu Spójności  na  lata 2014-2020.

XII.   INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ  TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ.

 1. Po wyborze najkorzystniejszej Oferty Zamawiający  wezwie  niezwłocznie Oferenta , który  złożył najkorzystniejszą  ofertę  do zwarcia umowy.
  1. Zamawiający może przeprowadzić negocjacje z Oferentem, którego oferta zostanie wybrana. 
  1. W przypadku gdy wybrany Wykonawca odstąpi od zawarcia umowy z Zamawiającym, Zamawiający zawiera umowę z kolejnym wykonawcą , który w postępowaniu o  udzielenie   zamówienia    uzyskał kolejną  najwyższa  liczbę punktów. 

3.   Wymagany termin związania ofertą wynosi maksymalnie 30 dni.

4.   Bieg  terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. ODRZUCANIE OFERTY . 

 1. Zamawiający odrzuci ofertę, która:
 2. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 4. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
 5. została złożona po terminie;
 6. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.

XIV.  WADIUM

Nie wymaga się wadium.

XV.   ZALICZKI

Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

XIV.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

Oferty należy składać osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną w biurze Zamawiającego przy ul. Nowy Świat 2, 59-600 Lwówek Śląski, do 27 października 2020r. do godz. 12.00 w opisanej kopercie` ”Oferta na realizację usługi poradnictwo psychologiczne: Część …… . Nie otwierać przed godz. 12.00, 27 października 2020 r.” lub przesłać pocztą elektroniczną (jako skany dokumentów) na adres: fundacja@swkrzysztofa.pl  w terminie do  27 października 2020 r., do godz. 12.00, co oznacza, że z upływem powyższego terminu oferta powinna fizycznie znaleźć się u Zamawiającego.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania np. e-mail, przesyłki pocztowej, czy kurierskiej. Warunkiem potwierdzenia wpływu oferty drogą elektroniczną jest potwierdzenie Zamawiającego wysłane drogą mailową na adres, z którego została wysłana oferta.

Oferty które wpłyną po terminie zostaną odrzucone bez rozpatrzenia.

XV. ZAMAWIAJĄCY  MA PRAWO DO  UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA, JEŻELI  WYSTĄPIĄ  NASTĘPUJĄCE OKOLICZNOŚCI:

 1. Wszystkie oferty , złożone w danym postępowaniu  były wadliwe  i nie można usunąć wad.Jeżeli  cena najkorzystniejszej  oferty, lub oferta z najniższą ceną  przekraczać będzie kwotę   przeznaczoną  na sfinansowanie  zamówienia ( w sytuacji kiedy Zamawiający  nie jest w stanie  zwiększyć kwoty  przeznaczonej na realizacje zamówienia).W przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie , co skutkowałoby nieprzyznaniem środków

dotacyjnych, które miały być przeznaczone na sfinansowanie zamówienia.

 •  Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.

XVI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego zawiera minimalne  wymagania stawiane przez Zamawiającego, których spełnienie  będzie weryfikowane na etapie oceny formalnej. Oferty, które nie będą  spełniać minimalnych wymagań będą odrzucane na etapie oceny formalnej.
 2. Wszelkie wnioski Oferentów o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego prosimy kierować

 na adres e-mail: fundacja@swkrzysztofa.pl

Zamawiający  jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął  do Zamawiającego nie później niż  do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego  terminu składnia  ofert. Wyjaśnienia Zamawiającego  zostaną udzielone tylko i wyłącznie  tą samą drogą elektroniczną. Jeżeli wniosek  wpłynął po terminie składania wniosku ,  o którym mowa  w zdaniu pierwszym lub dotyczy wyjaśnień już udzielonych, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić   wniosek bez rozpoznania.

 • Ze strony Zmawiającego do kontaktów z Wykonawcami  upoważniona jest Pani Bożena Pawłowicz tel. 604578778 (kontakt telefoniczny w godz.11,00-14,00) e-mail bozenapawlowicz@gmail.com.
 • Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny. W takim przypadku nie przysługują Oferentom żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
 • Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
 • Wykonawcy pozostają związani złożoną ofertą przez 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
 • Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe i inne polegające na niezgodności oferty z zapytaniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Oferenta, którego oferta została poprawiona.
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian warunków zamówienia na każdym etapie postępowania. W takim przypadku  należy opublikować  informację o zmianie. Informacja powinna zwierać   co najmniej  : datę  upublicznienia  zmienianego  zapytania ofertowego, a także opis dokonanych zmian. Zamawiający przedłuża  termin składania ofert  o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
 • Zamawiający ze swej strony przy opisywaniu przedmiotu zamówienia dochował należytej staranności, jednakże  wskazany element  opisu  jest niezależny do Zamawiającego , działającego  w ramach projektu  i na rzecz beneficjenta projektu. Tym samym Zamawiający  wyraźnie zastrzega, iż wielkość przedmiotu zamówienia  może ulec  zmianie( zmniejszeniu) z przyczyn  od niego niezależnych, a wynikających  z rzeczywistych potrzeb Beneficjenta projektu.
 • Po dokonaniu wyboru Zamawiający  podpisze z Oferentem umowę  cywilno-prawną, zgodnie z protokołem wyboru i ofertą złożona przez Oferenta.
 • Podana  przez Oferentów  kwota brutto w formularzu ofertowym  zostanie  po udzieleniu zamówienia pomniejszona  o stosowne odliczenia (podatek dochodowy, koszty ubezpieczenia  społecznego  i zdrowotnego ) .
 • Z tytułu odrzucenia ofert oferentom nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.
 • W przypadku unieważnienia postępowania zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i złożeniem ofert.
 • Zamawiający informuje, że terminy płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależnione będą od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją umowy na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i mogą ulegać opóźnieniom. Zamawiający dopuszcza możliwość późniejszego rozliczenia się z Wykonawcą  w miarę posiadania środków finansowych, przekazanych przez Instytucję Zarządzającą, a Wykonawca nie będzie naliczał z tego tytułu odsetek.

Załączniki do zapytania ofertowego  NR 3/2020/CIS/9.1.1

 •  Załącznik nr 1 –  Formularz ofertowy
 • nr 2 –  Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych –
 • Oświadczenia Wykonawcy
 • Załącznik nr 4 – Wykaz doświadczenia
 • Załącznik nr 5 – Oświadczenie RODO informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 1

                                                                    FORMILARZ OFERTOWY

…………………………………………………………

Nazwa Wykonawcy /(Imię i Nazwisko)

………………………………………………………….

Adres Wykonawcy
Telefon  …………………………

e-mail ………………………………                                                                 Centrum Integracji Społecznej

Fundacja im. Św. Krzysztofa we Lwówku Śląskim 

Ul. Nowy Świat 2

59-600  Lwówek Śląski

OFERTA
świadczenie usług poradnictwa
psychologicznego

Odpowiadając na skierowane zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia na świadczenie usług
poradnictwa pedagogicznego w ramach realizacji projektu: „CIS przepustką do godnego życia” , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Fundacja im. Św. Krzysztofa we Lwówku Śląskim. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata   2014-2020

wskazuję cenę brutto i netto (obejmującą wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia)

ZadanieIlość godzinCena za 1 godz. (brutto)Wartość ( brutto)  (cena za 1h x ilość .godz.)Cena za  1 godz. (netto)  Wartość (netto)  (cena za 1h x ilość .godz.
Część I. W ramach zajęć indywidualnych: Diagnoza i opracowanie IŚR240    
Część II. W ramach zajęć grupowych: opracowanie programu i realizacja zajęć motywująco-integrujących92    
Razem332      

………………………………………………….                                                           ………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                   podpis

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH  LUB OSOBOWYCH

MIĘDZY OFERENTEM A ZAMAWIAJĄCYM

Oświadczam, że między Oferentem a Zamawiającym nie zachodzą żadne powiązania kapitałowe lub osobowe. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem                        i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

– uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

– posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

– pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

……………………………………………..                                                                                  ……………………………………………    (miejscowość i data)                                                                                            (podpis osoby uprawnionej)

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

1. Podpisując niniejszą ofertę oświadczam jednocześnie, iż:

 1. W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie wymienione warunki udziału w postępowaniu. Zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte.
 2. Realizacja usług będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.
 3. Cena oferty ma charakter ryczałtowy i uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia (w tym koszty podatkowe i ubezpieczeniowe leżące po stronie Zamawiającego związane z zawarciem umowy zlecenie, koszty dojazdów do miejsc wykonywania zlecenia,
 4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie  danych osobowych do celów   związanych z niniejszym  postępowaniem  w takim zakresie,  w jakim jest to niezbędne   dla jego należytego zrealizowania.

2. Zobowiązuję się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020..

3. Oświadczam, iż  spełniam określone wymagania  w ramach realizacji  przedmiotu  zamówienia :

a. posiadam (y) uprawnienia  do wykonywania działalności i czynności  psychologa/terapeuty

c. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej  wykonanie przedmiotu zamówienia,

d. posiadam wiedzę  i doświadczenie niezbędne  do wykonania  przedmiotu zamówienia,

e. dysponuję (emy) odpowiednia kadrą dydaktyczną oraz potencjałem technicznym,

f. nie posiadam zaległości wobec ZUS i US,

g. nie jestem(śmy ) w stanie upadłości lub likwidacji,

h. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

                i. jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty, w której upływa termin

                składania ofert,

                j. posiadam/my   co najmniej  12 m-czny udokumentowany okres doświadczenia w

                   zakresie  świadczeniu usług psychologicznych

k. będę do dyspozycji Zamawiającego zgodnie z przedłożonym terminarzem realizacji usług, jednocześnie wyrażam zgodę na zmiany terminów realizacji usług w przypadku uzgodnionych z IP zmian w projekcie, przesunięcia terminów rekrutacji i innych niezależnych od Zamawiającego przyczyn.

Oświadczam, że jestem gotowy/a zawrzeć umowę i zrealizować zamówienie na warunkach określonych w niniejszej ofercie i zgodnie z zapytaniem ofertowym NR 3/2020/CIS/9.1.1

       Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte

        w ofercie, załącznikach są zgodne z prawdą.

……………………………………

(data i podpis osoby uprawnionej)

Załącznik nr 3

WYKAZ DOŚWIADCZENIA WYKONAWCY Z ZAKRESU
 USŁUG PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO 

L.p.  Termin realizacji/okres zatrudnienia od mm/rok do mm/rokGrupa docelowaOdbiorca (Zamawiający na rzecz którego realizowano poradnictwo/pracodawca)
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

……………………………………………..                                                                                  ……………………………………………

              (miejscowość i data)                                                                           (podpis osoby uprawnionej)

Załącznik nr 5

OŚWIADCZENIE RODO INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZTEWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), oraz w związku z realizacją/przystąpieniem do projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 9.1.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata   2014-2020  przyjmuję do wiadomości, iż:

 1. Administratorem moich danych jest:
 2.  w odniesieniu do zbioru: Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020 – Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław;
 3. w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych – Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa
 4. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:
 5. Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020, e-mail inspektor@umwd.pl;
 6. Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych, e-mail iod@miir.gov.pl;
 7. Moje dane osobowe przetwarzane są/będą w celu realizacji projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WD 2014 – 2020, a także w celach związanych z odzyskiwaniem środków, celach archiwalnych oraz statystycznych;
 8. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 na podstawie:
  1. w odniesieniu do zbioru „Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020”:
 9. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
  17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.),
 10. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia
  17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.),
 11. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.);
 12. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.)
  1. w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”:
 13. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
  17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
 14. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia
  17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,
 15. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.),
 16. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1).

[1] Jeśli dotyczy.

[2] Dotyczy sytuacji, gdy obowiązek informacyjny realizowany jest wobec uczestników projektów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *