Rusza rekrutacja do projektu „CIS przepustką do godnego życia”

Powiększ obraz

Aktywizacja społeczna w formie:

  • Grupowych zajęć motywująco-integrujących;
  • Warsztaty kompetencji społecznych;
  • Udziału w wydarzeniach o charakterze rekreacyjno-kulturalnym.

Aktywizacja zawodowa

  • Indywidualne doradztwo zawodowe
  • Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji:

– Kurs opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi;

– Kurs profesjonalnego sprzątania;

– Kurs ogrodnictwa i utrzymania terenów zielonych;

– Kurs pracownika budowlanego;

– Kurs opiekuna dzieci do lat 3;

– Kurs florystyczny;

– Kurs kucharski I st.;

– Kurs przemysłowego spawania tworzyw sztucznych.

Udział w projekcie jest bezpłatny, Fundacja im. Św. Krzysztofa we Lwówku Śląskim w ramach projektu zapewnia:

– opiekę nad dziećmi,

– zwrot kosztów dojazdu lub organizację dowozu na zajęcia,

– catering podczas warsztatów i szkoleń,

– codzienne obiady,  

– świadczenie integracyjne.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które spełniają łącznie niżej wymienione kryteria:

  • osoby zamieszkałe na terenie Powiatu Lwóweckiego
  • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, w szczególności:

1)      bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

2) uzależnionych od alkoholu,

3) uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających,

4) chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,

5) długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

6) zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

7) uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

8) osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

Preferowani kandydaci:

·        osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego

·        Osoby niepełnosprawne

·        osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

·        osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z biurem Projektu przy ul. Nowy Świat 2 we Lwówku Śląskim, telefon: 604 578 778, 608 657 214

lub z biurem Partnera Projektu Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie w Uboczu, Ubocze 300, tel. 605 898 971.

W załącznikach Regulamin rekrutacji —
Bożena Pawłowicz
Koordynator projektu
„CIS przepustką do godnego życia”
tel 604 578 778

14 myśli na temat “Rusza rekrutacja do projektu „CIS przepustką do godnego życia”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *