ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/Ż/2021

I. ZAMAWIAJĄCY :

Fundacja im. Św. Krzysztofa we Lwówku Śląskim; 59-600 Lwówek Śląski;                           ul. Kościelna 27

III. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT:

Wartość szacunkowa zamówienia – Części I-VII przekracza 50 000 zł (netto) co oznacza, że beneficjent jest zobowiązany do stosowania zasady konkurencyjności, w tym m. in. obowiązku upublicznienia postępowania w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich, zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”

Ponadto, niniejsze zapytanie ofertowe zamieszczone będzie na:

  • Strona internetowa projektu „CIS przepustką do godnego życia” Fundacji Św. Krzysztofa: swkrzysztofa.pl
  • Partnera projektu LGD Partnerstwo Izerskie:  lgdpartnerstwoizerskie.pl

Rodzaj zamówienia – dostawa

Ciąg dalszy w załączeniu:

Zapytanie ofertowe

Zał 1 do SWZ Część I

ZaŁ 2 do SWZ Część II

zal.3 do SWZ część III

Zał. 4 do SWZ Część IV

Zał.5 do SWZ Część V

Zał.6 do SWZ Część VI

Zał. 7 do SWZ Część VII

Zał nr 5 wzór umowy

Zał Formularz ofertowy z zał 1-4

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *