Jesteś tutaj:

NABÓR NA STANOWISKO: INSTRUKTOR ZAWODU

PREZES FUNDACJI im. Św. KRZYSZTOFA we LWÓWKU ŚLĄSKIM

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: INSTRUKTOR ZAWODU W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ WE LWÓWKU ŚLĄSKI W ramach projektu pn. „CIS przepustką do godnego życia” nr umowy: RPDS.09.01.01-02-0014/19-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/Ż/2021

I. ZAMAWIAJĄCY :

Fundacja im. Św. Krzysztofa we Lwówku Śląskim; 59-600 Lwówek Śląski;                           ul. Kościelna 27

III. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT:

Wartość szacunkowa zamówienia – Części I-VII przekracza 50 000 zł (netto) co oznacza, że beneficjent jest zobowiązany do stosowania zasady konkurencyjności, w tym m. in. obowiązku upublicznienia postępowania w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich, zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”

Ponadto, niniejsze zapytanie ofertowe zamieszczone będzie na:

 • Strona internetowa projektu „CIS przepustką do godnego życia” Fundacji Św. Krzysztofa: swkrzysztofa.pl
 • Partnera projektu LGD Partnerstwo Izerskie:  lgdpartnerstwoizerskie.pl

Rodzaj zamówienia – dostawa

Ciąg dalszy w załączeniu:

Zapytanie ofertowe

Zał 1 do SWZ Część I

ZaŁ 2 do SWZ Część II

zal.3 do SWZ część III

Zał. 4 do SWZ Część IV

Zał.5 do SWZ Część V

Zał.6 do SWZ Część VI

Zał. 7 do SWZ Część VII

Zał nr 5 wzór umowy

Zał Formularz ofertowy z zał 1-4

Rusza rekrutacja do projektu „CIS przepustką do godnego życia”

Czytaj więcej o: Rusza rekrutacja do projektu „CIS przepustką do godnego życia”

Rusza rekrutacja do projektu „CIS przepustką do godnego życia” realizowanego w ramach:

Osi Priorytetowej nr 9 Włączenie społeczne

Działania nr 9.1 Aktywna integracja

Poddziałania nr 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne. W ramach projektu realizowane będą różne formy aktywizacji społeczno-zawodowej wynikające z indywidualnej diagnozy potrzeb oraz opracowanej indywidualnej ścieżki udziału w projekcie – ścieżki reintegracji, w tym wsparcie o charakterze społecznym i zawodowym takie jak:

Czytaj więcej „Rusza rekrutacja do projektu „CIS przepustką do godnego życia””

Informacja o unieważnieniu postępowań w sprawie wyłonienia specjalistów

Czytaj więcej o: Informacja o unieważnieniu postępowań w sprawie wyłonienia specjalistów

 Informacja o  unieważnieniu postępowań    w sprawie wyłonienia specjalistów:

 1. Doradcę zawodowego
 2. Pracownika socjalnego
 3. Psychologa

W związku z realizacją projektu pn. „CIS przepustką do godnego życia”  nr umowy: RPDS.09.01.01-02-0014/19-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne, 

Czytaj więcej „Informacja o unieważnieniu postępowań w sprawie wyłonienia specjalistów”

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2020/CIS/9.1.1 – PSYCHOLOG

Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2020/CIS/9.1.1 – PSYCHOLOG

ZAPYTANIE OFERTOWE  NR 3/2020/CIS/9.1.1

 1. ZAMAWIAJĄCY :

Fundacja im. Św. Krzysztofa we Lwówku Śląskim; 59-600 Lwówek Śląski;                           ul. Kościelna 27

 1. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA:
 2. Strona internetowa projektu „CIS przepustką do godnego życia” Fundacji Św. Krzysztofa: swkrzysztofa.pl
 3.  Partnera projektu LGD Partnerstwo Izerskie:  lgdpartnerstwoizerskie.pl
 4. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT:

W związku z realizacją projektu pn. „CIS przepustką do godnego życia”  nr umowy: RPDS.09.01.01-02-0014/19-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne.

Czytaj więcej „ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2020/CIS/9.1.1 – PSYCHOLOG”

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2020/CIS/9.1.1 – PRACOWNIK SOCJALNY

Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2020/CIS/9.1.1 – PRACOWNIK SOCJALNY

ZAPYTANIE OFERTOWE  NR 2/2020/CIS/9.1.1

 1. ZAMAWIAJĄCY :

Fundacja im. Św. Krzysztofa we Lwówku Śląskim; 59-600 Lwówek Śląski;                           ul. Kościelna 27

 1. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA:
 2. Strona internetowa projektu „CIS przepustką do godnego życia” Fundacji Św. Krzysztofa: swkrzysztofa.pl
 3.  Partnera projektu LGD Partnerstwo Izerskie:  lgdpartnerstwoizerskie.pl
 4. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT:

W związku z realizacją projektu pn. „CIS przepustką do godnego życia”  nr umowy: RPDS.09.01.01-02-0014/19-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne.

 1. Zamówienie zostanie udzielone zgodnie z zasadą rozeznania rynku.
 2. Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym zgodnie z art.3, do stosowania ustawy PZP.
 3. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 50 000,00 złotych netto, bez podatku od towarów i usług (VAT).
Czytaj więcej „ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2020/CIS/9.1.1 – PRACOWNIK SOCJALNY”

Do góry